LMG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K., ul. Waryńskiego 32–36, 86-300 Grudziądz [zobacz jak dojechać]

SPOŁECZNA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
BIZNESU

Przyjmujemy na siebie odpowiedzialność za wszystkie aspekty funkcjonowania naszej firmy i wszystkie etapy naszego łańcucha dostaw.

Produkt

Oferujemy produkty bezpieczne, najlepszej jakości, wytwarzane ze świadomością źródła pochodzenia materiałów, z dbałością o ochronę środowiska oraz sprzedawane w sposób odpowiedzialny. Wprowadzamy innowacyjne rozwiązania produkcji, a każdy produkt przechodzi przez wieloetapową kontrolę jakości w celu wyeliminowania najmniejszych nawet błędów.

Piorytety:
- produkcja obuwia najwyższej jakości, bezpiecznego dla użytkowników
- zachowanie najwyższych standardów w procesie produkcji
- efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw i wszystkimi etapami naszego łańcucha wartości.

Odpowiedzialność względem środowiska naturalnego

LMG podejmuje działania nakierowane na efektywność środowiskową. Jako firma odpowiedzialna działamy na rzecz budowania świadomości ekologicznej wśród pracowników, kontrahentów oraz klientów. Wierzymy, że przekazana wiedza zaowocuje w postaci prośrodowiskowych wyborów. Firma prowadzi procesy produkcyjne przyjazne dla środowiska, efektywnie wykorzystuje zasoby naturalne.

Piorytety
Minimalizacja wpływu prowadzonej działalności przez LMG na środowisko:
- Redukcja emisji gazów cieplarnianych, zużywanej energii i ilości wytwarzanych odpadów
- Zwiększanie efektywności energetycznej
- Zrównoważone środowiskowo opakowania

Odpowiedzialność ekologiczna
Wprowadziliśmy całkowity nakaz segregowania odpadów na terenie zakładu, segregacja odbywa się na każdym poziomie funkcjonowania przedsiębiorstwa od produkcji po pomieszczenia biurowe. Czynnie uczestniczymy w rozwijaniu świadomości pracowników i pogłębianiu ich wiedzy ekologicznej. Regularnie poszukujemy dostawców materiałów spełniających wymagania EKO, tzn wytwarzanych z naturalnych materiałów. Wprowadzamy produkty, które mogą być poddawane recyklingowi. A nasze opakowania są w 70% wytwarzane z materiałów odzyskanych.

Polityka zasobów ludzkich

Celem Polityki Zasobów Ludzkich LMG jest stworzenie środowiska pracy, w którym każdy współpracownik bez wyjątku będzie traktowany z szacunkiem i doceniany, stworzenie warunków w których każdy będzie mógł zrealizować swój potencjał. Ponadto Regulamin Pracy LMG (dokument wewnętrzny) zawiera przepisy, których celem jest przeciwdziałanie wszelkiej dyskryminacji, zapewnienie równego traktowania oraz procedura zgłaszania zachowań noszących znamiona mobbingu.

Wolność zrzeszania
Firma przykłada bardzo duża wagę do możliwości spotykania się jej pracowników i formułowania zrzeszeń, grup społecznych oraz innych form wspólnego gromadzenia. Wychodzimy z założenia, że każda forma spotkań, przynosi pozytywne rezultaty dla funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Praca przymusowa
Jednoznacznie podkreślamy, że w naszej firmie nigdy nie było żadnej osoby, która pracowałby bez swojej zgody. Szanujemy każdego człowieka i jego wybór do wykonywania danego zawodu. Przykładamy ogromny nacisk aby wszyscy pracownicy czuli się w firmie potrzebni a ich zdanie jest zawsze brane pod uwagę.